News & Event

คุณสรญา ร่วมพิธีทำบุญ SBI

คุณสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ร่วมทำบุญประจำปี ณ บริษัท เอสบี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (โรงงานบางบัวทอง) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาประมวลภาพบรรยากาศการทำบุญ คลิก