News & Event

SB มอบเฟอร์ฯ ให้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

คุณธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เก็บของ จำนวน 23 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และแพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์จากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นตัวแทนในการรับมอบ  ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ สงเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นโรงพยาบาลในสังกัด ขนาด 300 เตียง สามารถรองรับการบริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 1,000 คน ต่อวัน  พร้อมเตรียมการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และเตรียมสถานที่ไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19