Hall Of Fame

SB The HERO ทีมช่างเถ้าแก่น้อย

            ขณะปฏิบัติงานในการเดินทางไปส่งสินค้าที่จังหวัดสกลนคร ทีมช่างเถ้าแก่น้อย นำโดยคุณกิติพงค์ โสภาลุน  ช่างติดตั้ง พร้อมด้วยคุณยุวดี ศิริโอด   และคุณอิทธพล เบ้าลา ผู้ช่วยช่างติดตั้ง  ระหว่างกำลังแวะพักที่ปั๊มได้พบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนวางอยู่ภายในห้องน้ำ จึงเก็บและพยายามติดตามหาเจ้าของและทำการส่งคืนเป็นเป็นที่เรียบร้อย

            บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชมในความดี  ความซื่อสัตย์สุจริตของทีมช่างเถ้าแก่น้อย เป็นอย่างยิ่ง  ขอให้รักษาคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนี้ตลอดไป