Hall Of Fame

SB The HERO คุณชนิกานต์ จีกิ๊ว

     

     คุณชนิกานต์ จีกิ๊ว (ด้านซ้าย) พนักงาน Product Presenter  บริษัท ไทยลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  Outlet แจ้งวัฒนะ  เก็บเงินของลูกค้าได้ภายในบริเวณพื้นที่ขาย จึงเก็บและนำส่งคืนลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

     บริษัทฯ ขอชื่นชม ในความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและขอยกย่อง คุณชนิกานต์ จีกิ๊ว เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป